PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai18:04:12 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:04:04 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai17:08:15 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10341
4Khách vãng lai16:25:50 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
5Khách vãng lai15:48:18 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15336
6Khách vãng lai14:18:25 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Đặng Thị Miến14:01:08 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
8Đặng Thị Miến14:01:03 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
9Khách vãng lai14:00:58 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai14:00:52 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai12:04:06 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7433
12Khách vãng lai10:55:35 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
13Khách vãng lai10:38:07 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15330
14Khách vãng lai09:57:44 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7441
15Đặng Thị Miến09:20:08 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
16Đặng Thị Miến09:19:09 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
17Khách vãng lai09:18:03 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai09:17:55 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai08:41:13 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10325
20Phạm Thị Tuyết07:41:13 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
21Phạm Thị Tuyết07:39:34 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
22Phạm Thị Tuyết07:39:27 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
23Phạm Thị Tuyết07:39:21 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
24Khách vãng lai07:39:07 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai07:39:01 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Đặng Thị Miến07:30:51 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
27Đặng Thị Miến07:30:36 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
28Khách vãng lai07:30:26 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai07:29:31 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai05:25:40 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10339
31Khách vãng lai05:08:41 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10324
32Khách vãng lai04:31:37 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7440
33Khách vãng lai03:20:18 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
34Khách vãng lai02:31:27 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
35Khách vãng lai00:31:49 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai00:07:57 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15335
17 1 2019